Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE
Z vystoupení na jednání Senátu: Zákon o NP Šumava

Vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři,

na rozdíl od zamítavých návrhů výborů, které návrh zákona projednávaly, si dovoluji vystoupit na podporu tohoto zákona. Je tomu tak proto, že jsem se zúčastnil výjezdního zasedání Výboru pro vzdělávání za účelem projednání petice Za dobrý zákon o NP Šumava, kde jsem měl možnost vyslechnout diskusi cca 40 účastníků, kteří jsou nějakým způsobem svázáni s tímto NP – představitelé NP, samospráv obcí, členové petičního výboru a odborníci. Dále jsem prostudoval řadu materiálů týkající se této tématiky, včetně materiálů NP Bavorský les. 

Jaké argumenty mne přesvědčily o tom, že podpořím návrh tohoto zákona?

1.Ve zmíněné diskusi na výjezdním zasedání výboru byla vznesena řada výhrad k návrhu zákona, na druhou stranu nikdo existenci NP nezpochybnil. Vznesené připomínky byly z valné části z pohledu předkladatelů oprávněné, na druhou stranu zde zazněly i zcela zavádějící informace, např. o „vysychání Šumavy“ v důsledku proběhlých kalamit. 

Je nutno si uvědomit, že vyhovět oprávněným námitkám může znamenat omezení kompetencí dalších zúčastněných stran. Pokud tedy chceme zachovat NP Šumava, pak neexistuje ideální řešení, že zákon bude respektovat představy všech, vždy se bude jednat o kompromis, který bude zúčastněné strany omezovat. 

2.Rozhodující argumenty pro podporu návrhu tohoto zákona jsem získal z materiálů NP Bavorský les. Pro základní informaci uvádím, že NP Bavorský les byl založen v roce 1970 svobodným státem Bavorsko, a to na rozloze 13 229 ha, v roce 1997 byla plocha NP BL rozšířena na 24 250 ha, přičemž v té době byla již původní část NP BL ze 75 % bezzásahová. V současné době se postupně převádí do přírodní zóny nová část parku tak, aby v roce 2027 byl celý NP BL ze ¾ plochy bezzásahový. Tyto údaje jsou uvedeny ve výnosu bavorské vlády se souhlasem Bavorského zemského parlamentu, který mám v plném znění k dispozici. Vytvoření přírodních bezzásahových zón na 75 % jejich plochy se většinou rovněž uplatňuje i v nově zakládaných národních parcích, a to v průběhu 30 let.

Pokud tedy porovnám tyto zmíněné údaje se srovnatelnými daty NP Šumava, lze konstatovat, že NP Šumava je výrazně mladší – byl založen v roce 1991, na druhou stranu větší – plocha 69 000 ha, výměra bezzásahových zón je cca 23 %, přičemž se v návrhu zákona počítá s jejich rozšiřováním – bez bližší specifikace. Rozšiřování bezzásahové zóny v NP Šumava je jedním z hlavních argumentů odpůrců tohoto návrhu zákona, zatímco v Bavorsku je tento trend (na vyšší úrovni) přijímán pozitivně.  

3.Porovnal jsem i náš návrh zákona s citovaným výnosem bavorské vlády o NP BL. Lze konstatovat, že tyto normy jsou do značné míry shodné s tím, že v bavorském výnosu je jasně uveden cílový stav podílu bezzásahových zón a navíc i zákonná povinnost dodržení okrajové zóny NP min. 500 m, v průměru však 700 m, která je dostatečná k zabránění šíření kůrovce. Na druhou stranu pokládám za vhodné zmínit, že v našem návrhu (na rozdíl od bavorského výnosu) je zakotven institut předkupního práva pro ČR na pozemky jiných vlastníků na území NP. Považuji to za pozitivní a určitě to zabrání spekulacím s pozemky.

Ze všech těchto informací jsem učinil závěr, že pokud má být zachována jedinečnost Šumavy, pak je zodpovědné se inspirovat příkladem dobré praxe, což je NP BL, přičemž náš návrh zákona je této normě velmi podobný.

4.Dovolte mi, abych v závěru mého vystoupení důsledky na rozvoj turismu v NP BL. Jsem toho názoru, že obdobný trend již probíhá a bude se i nadále rozvíjet v NP Šumava. Před založením NP BL v roce 1970 se odhadoval počet turistů na cca 100 tis., v roce založení byl již tento počet 250 tisíc. A v roce 1974 již cca 1 mil., v roce 2014 při přesném sčítání pomocí počítadel již 1,3 mil. turistů, kteří utratili při návštěvě parku přes 43 mil. EUR. Při průzkumu se ukázalo, že cca u poloviny z nich hrál NP při rozhodování, kam pojedou, velkou roli. Většina návštěvníků chápe určitá omezení vyplývající z omezeného pohybu po vyznačených stezkách a 94 % se necítí ochranným statutem NP nijak omezena. 

5.Komplexní pozměňovací návrh senátora Jaroslava Větrovského (ANO), schválenému Ústavně-právním výborem.

Schválení pozměňovacího návrhu by výrazně zhoršilo fungování národních parků, znemožnilo koncepční péči, umožnilo rozprodej pozemků v majetku státu na významné rozloze národních parků, převedlo většinu území národních parku do režimu trvalého lesnického obhospodařování a při prodeji nahrávalo pozemky developerům. Proto doporučujeme zamítnout.