Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018

Cyklo-běh za ČR

Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Setkání senátorek a senátorů s občany

Setkání senátorek a senátorů s občany se bude konat v sobotu 8. září 2018 od 14 hodin ve Valdštejnské zahradě.
Šest let senátorem Parlamentu České republiky

Vážení občané, v říjnu 2012, tedy před 6 lety, jsem byl zvolen do Horní komory Parlamentu ČR ve 2. volebním obvodě, což je Sokolovsko a Mariánskolázeňsko. Protože se již nebudu ucházet o tuto pozici, znamená to, že v letošním říjnu můj mandát definitivně skončí. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za obdobím, kterým jsem prošel.

Velmi často zaznívá názor, že Senát je zbytečná a drahá instituce, která si zaslouží být zrušena, protože v mnoha státech funguje jednokomorový parlament. Možná i důsledkem tohoto je nízká volební účast při volbách do Senátu. Skutečností ale je, že v téměř polovině evropských států jsou dvoukomorové parlamenty, tedy Poslanecká sněmovna a Senát. Záleží na historii, tradici a také na kompetencích, které Senát v těchto jednotlivých zemích má. Slabou stránkou českého Senátu jsou nízké kompetence a relativně krátká doba 30 dnů na projednání návrhů zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou. Zhruba polovina návrhů vrácených Senátem do Poslanecké sněmovny je následně schválena v původní verzi. To se však netýká ústavních zákonů, kde je potřeba souhlasu obou komor a v tomto případě nemůže Poslanecká sněmovna Senát přehlasovat. Toto je zásadní kompetence, protože vzhledem k odlišnému způsobu volby je zastoupení politických reprezentací v obou komorách rozdílné. Konzervativní Senát tak vyvažuje dominantní postavení Poslanecké sněmovny, a je tedy onou pojistkou demokracie, protože ústavní pořádek je jejím pilířem.

Pokud se týká mého působení v Senátu, po celou dobu jsem byl členem a po 4 roky i místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, a to nejen podle projednávaných zákonů a senátních tisků, ale stejně široká je i paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související pořádání seminářů, přednášek, konferencí či veřejných slyšení nebo vyhlašování různých soutěží a spolupořádání přehlídek a slavnostních setkáních. Byl jsem zpravodajem většiny zákonů týkajících se předškolního, základního a středního vzdělávání a rovněž i výročních zpráv České školní inspekce.

Poměrně širokou oblastí činnosti výboru jsou petice s více než 10 tisíci podpisy, jejichž počet se každým rokem zvyšuje. Obvyklou příčinou tohoto stavu je vyčerpání všech možností řešení nějakého problému dotýkajícího se velkého počtu lidí. Zorientovat se v problému a formulovat vyvážené řešení formou usnesení pléna Senátu znamená vyslechnout všechny účastníky, což je časově poměrně náročné. I v této oblasti jsem byl zpravodajem několika petic, Pro občany mého volebního obvodu to byla petice „Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6“. V rámci oblasti lidských práv se na výbor obraceli lidé, jimž se dle jejich názoru stala křivda a nedovolali se spravedlnosti. Výbor nemůže suplovat roli policejního vyšetřovatele nebo soudce, nemá žádnou výkonnou pravomoc, proto obvykle po zpracování právního názoru jsme předali kauzu s doporučením kompetentní instituci. Uvedu jeden příklad za všechny. Zhruba před třemi lety jsme řešili dnes tolik diskutovanou kauzu H-Systému, a to na základě podnětu prodeje pozemků z konkurzní podstaty za velmi nízké ceny. To se nakonec i potvrdilo na základě rozboru dokumentů z katastru nemovitostí. Pokud by se tyto pozemky prodaly za tržní cenu, což se i následně v při dalším prodeji stalo, byly by uspokojeny všechny nároky věřitelů, a ještě by panu Smetkovi zbylo několik stovek milionů Kč. 

Díky většinové volbě jsou v Senátu zajímavé osobnosti nejrůznějších politických názorů, se kterými je příjemné a inspirující diskutovat. Trvá však určitou dobu poznat, kdo je kdo, navíc každý začátečník má problémy osvojit si celý proces projednávání návrhů. Tím vším jsem však prošel a jsem velmi rád, že jsem měl možnost se aktivně zapojit do tohoto zákonodárného procesu a doplnit si své znalosti od komunální úrovně až do těch nejvyšších pater politiky. Ze své osobní zkušenosti vidím, že je velmi dobře, když do této instituce kandidují lidé na základě svých zkušeností z komunální a regionální politiky a mohou tak těžit ze znalostí svého regionu a jeho problémů. 

Vážení občané, děkuji Vám za projevenou přízeň po celou dobu mého volebního období a věřím, že při návštěvách v mé regionální kanceláři jsem Vám alespoň trochu pomohl při řešení Vašich osobních i pracovních problémů. Pokud budu opětovně zvolen do Zastupitelstva města Sokolov, kde kandiduji, určitě využiji svých nově nabytých znalostí a zkušeností při řešení problémů našeho města.

 

Zdeněk Berka, senátor za volební obvod č.2