Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

ČT24: Školy bez automatů na sladkosti

20.3.2015    ČT 24  str. 6  22:00 Události, komentáře - Školství  

David BOREK, moderátor -------------------- Pane Hample, vy s tím návrhem máte problém filozofický nebo jenom nianční?

 Václav HAMPL, senátor /nestr./ -------------------- To je, to je hezká otázka. Já s tím problém, s tím, s touto věcí v té novele mám vlastně jenom jeden drobný problém a to, sice to, že si myslím, že věc tohoto druhu vlastně do zákona nepatří. Ministerstvo ...

 David BOREK, moderátor -------------------- Takže filozofický problém.

 Václav HAMPL, senátor /nestr./ -------------------- Jestli to tak definujeme, ano.

 David BOREK, moderátor -------------------- Ale když tedy ne do zákona, tak do vyhlášky? Je to možné řešit, vadí vám to, že to řeší, že to řeší zákonodárci, nevadilo by vám, kdyby to řešil ministr se svými úředníky?

Důsledky demografického vývoje ve vzdělávací soustavě

Strategické materiály z oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání jsou zaměřeny zejména na zvyšování jeho kvality. Tento racionální přístup vyplývá z poznatku, že ve vyspělých zemích se kvalita, přeneseně pak investice do vzdělání, významně podílí na růstu HDP (1).

Kvalita a investice do vzdělávání s cílem sledování všech změn rozvoje nových technologií, výchova vysoce kvalifikovaných absolventů, kteří se snadno uplatní na trhu práce, by měla být důležitou vlastností vzdělávací soustavy, která si zasluhuje trvalou pozornost. Druhá otázka, která nás musí v této souvislosti rovněž zajímat je, s jakou efektivitou tato soustava pracuje, jinými slovy, zda výdaje na kvalitní funkci systému jsou hospodárně vynaložené.  V tomto směru jsou koncepční materiály nepoměrně chudší, nedávají ucelenou odpověď, ale obvykle obsahují jen některé informace, jako počty žáků jednotlivých segmentů regionálního školství, včetně prognózy budoucího vývoje, obvykle však chybí využití školských zařízení, což je poměr mezi skutečným počtem žáků a kapacitou škol, které jsou zapsány do školské sítě. Pokud bychom sledovali pouze výše zmíněné kvalitativní cíle s velkou dávkou rozmařilosti, pak není tato otázka asi příliš důležitá. Měla by však být zásadní pro zřizovatele škol, tedy obce a kraje, které náklady na provoz hradí z veřejných rozpočtů. Jaká je vlastně v tomto směru situace a proč se zřizovatelé nechovají mnohdy hospodárně, je paradox, na který se pokusím odpovědět. 

OÁZA - Tréninkové pracoviště Sokolov

OÁZA, tak se jmenuje nově otevřené tréninkové pracoviště pro mentálně znevýhodněné občany, kterým se může pochlubit město Sokolov, a které bylo slavnostně otevřeno za účasti senátora ing. Zdeňka Berky a vedení města Sokolova. Organizace – Dolmen o.p.s. byla úspěšná v získání projektu, který je určen lidem s mentálním znevýhodněním, využívajících po odstěhování z ústavní péče sociální službu chráněné bydlení. Jedná se o skupinu lidí, která je nejhůře zaměstnatelná na trhu práce a potýká se s celospolečenským odmítavým postojem.

 

Návštěva zastupitelstva v Mariánských Lázních

10. 2. 2015

V rámci plnění svého povolebního slibu o návštěvách obcí ve volebním okrsku navštívil pan senátor Berka zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně. Pan starosta Ing. arch. Vojtěch Franta vedl první jednání, které probíhalo on-line. Zastupitelé projednali mnoho bodů týkajících se života města, viz: http://www.muml.cz/data/iUsneseni/soubory/ZM/z2015-5.pdf.

Pan senátor slíbil pomoc při projednání lékařské péče v ML na krajské úrovni. Na závěr návštěvy byl pan senátor pozván na zahájení Kongresu Sdružení komunálních služeb, který se bude konat v dubnu.

 

Pro časopis Senát - Volební obvod (č. 2) – okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb a jižní část okresu Karlovy Vary.

Vážení čtenáři,

rád bych Vám představil volební obvod č. 2, který od podzimu 2012 zastupuji, a který je tvořen dvěma rozdílnými regiony. Jednak je to průmyslové Sokolovsko s dominující povrchovou těžbou hnědého uhlí a průmyslem chemickým a strojírenským a jednak část Mariánskolázeňska, kde je významnou měrou zastoupeno lázeňství a zemědělství. Společným znakem těchto regionů je poválečná historie, kdy došlo k velké migraci a takřka úplné výměně převážně německého obyvatelstva. V důsledku toho byla řada obcí zcela vysídlena a následně postupně zanikla, přičemž tento proces byl na Sokolovsku ještě umocněn rozvíjející se těžbou uhlí a následkem toho zániku obcí, které této těžbě musely ustoupit.

Co se sociální demokracii podařilo v roce 2014 úspěšně prosadit?

Po dlouhých sedmi letech v opozici se ČSSD po té, co zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny, podařilo na začátku roku 2014 znovu převzít vládní odpovědnost jako nejsilnější politické straně v rámci nové české koaliční vlády. Co všechno se nám během února až prosince tedy podařilo ve vládě ve prospěch občanů a naší země prosadit? Pokusil jsem se vybrat nejpodstatnější programové věci, které už zároveň získaly podobu schválených zákonů či vládních rozhodnutí.

Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navštívil krajany v Chicagu

U příležitosti oslav vzniku Československé republiky navštívil senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve dnech 25.10. – 3.11. 2014 Chicago, kde žije početná komunita našich krajanů. Hlavním cílem cesty bylo setkání s členy krajanských spolků a dále se zástupci univerzit, středních škol  a výzkumných institucí majících partnerství v České republice. Je velmi pozitivní, že naši krajané žijí v rámci svých spolků velmi bohatým kulturním a společenským životem, včetně vzdělávání svých dětí v mateřském jazyce. Tuto aktivitu je žádoucí z české strany více podpořit, aby tak mohli být uspokojeni všichni zájemci zachovávající si tradiční kulturní zvyky v rámci spolků v zahraničí. Během návštěvy jsme navštívili Český a slovenský hřbitov, ale také národní muzeum a knihovnu v sousedním státě Iowa ve  městě Cedar Rapids a byli jsme velmi překvapeni výstavností budovy muzea i bohatými sbírkami.Celkově lze cestu hodnotit jako velmi přínosnou z hlediska poznání situace života našich krajanů v USA. Finanční podpora aktivit krajanů je v porovnání např. s Rakouskem nebo Polskem velmi malá a bylo by vhodné ji navýšit i z toho důvodu, aby zejména mladí krajané cítili vazbu na mateřskou zemi a v budoucnu prosazovali na svých profesních pozicích i zájmy ČR.   

A máme po komunálních volbách

Výsledek komunálních voleb v Sokolově si nikdo netroufal předvídat. Vzhledem k počtu kandidujících subjektů bylo zřejmé jen to, že zejména tradiční strany (pokud budeme mezi tyto „tradiční“ strany počítat i nové Hnutí pro město s podporou ODS) zastoupené po řadu let v radě města oslabí. To se i potvrdilo, ale na druhou stranu volební výsledek, tedy počet mandátů, je pro tyto strany velmi dobrý a jsou tedy schopny s dalšími novými subjekty vytvořit akceschopnou koalici. Intenzivní jednání s tímto tématem probíhají a do jaké míry se to podaří, ukáže až ustavující jednání nového zastupitelstva, které bude volit starostu, místostarosty a členy rady města.

Jak lze hodnotit léta 2010 až 2014?

Vážení občané Sokolova,v měsíci říjnu proběhnou komunální volby a zvolíte si nové vedení města. Dovolte mi tedy malou rekapitulaci.Jak lze hodnotit léta 2010 až 2014? Určitě se není za co stydět, rada města i zastupitelstvo města pokračovaly v zavedené strategii využívání dotačních zdrojů pro efektivní uspokojování potřeb občanů ve všech oblastech života. Díky dotacím investovalo město do svého majetku v letech 2010 – 2014 částku 566 mil. Kč, což je o více než 100 mil. Kč více, než v předchozím volebním období.

Září – předvečer komunálních voleb

Prázdniny a dovolené jsou za námi a vracíme se do všedních dnů. Letošní září je však jedinečné tím, že je to, obrazně řečeno „ předvečer“ komunálních voleb. Všechny subjekty, které se v Sokolově budou ucházet o naši přízeň, již odevzdaly své kandidátky a určitě nás budou informovat o volebním programu. Je těžké vytvořit originální komunální volební program, protože všichni chtějí v podstatě totéž – zdravé, bezpečné, čisté a prosperující město. Velká politika se  prakticky v komunálních volebních programech neuplatňuje, vytváří pouze vnější prostředí, ve kterém se komunální politika odehrává, ale která ji však ovlivňuje. Rozdíly jsou tedy pouze v prioritách, které místní kandidující subjekty tomu kterému tématu dávají. Z mého pohledu starosty města, je tématem s nejvyšším stupněm důležitosti prosperující město, to jest město s dostatkem pracovních příležitostí a tedy dlouhodobě nízkou nezaměstnaností.  Bude určitě zajímavé, jak k tomuto tématu kandidující subjekty i jednotliví kandidáti přistoupí a jaká řešení nabídnou.