Ing. Zdeněk Berka ČSSD LOGO
Lví senát

PF 2018

Návštěva starostek a starostů Sokolovska

Veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary - Cheb“

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání.... do Laserového centra HiLASE1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Návštěva zastupitelstva v Mariánských Lázních

10. 2. 2015

V rámci plnění svého povolebního slibu o návštěvách obcí ve volebním okrsku navštívil pan senátor Berka zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně. Pan starosta Ing. arch. Vojtěch Franta vedl první jednání, které probíhalo on-line. Zastupitelé projednali mnoho bodů týkajících se života města, viz: http://www.muml.cz/data/iUsneseni/soubory/ZM/z2015-5.pdf.

Pan senátor slíbil pomoc při projednání lékařské péče v ML na krajské úrovni. Na závěr návštěvy byl pan senátor pozván na zahájení Kongresu Sdružení komunálních služeb, který se bude konat v dubnu.

 

Pro časopis Senát - Volební obvod (č. 2) – okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb a jižní část okresu Karlovy Vary.

Vážení čtenáři,

rád bych Vám představil volební obvod č. 2, který od podzimu 2012 zastupuji, a který je tvořen dvěma rozdílnými regiony. Jednak je to průmyslové Sokolovsko s dominující povrchovou těžbou hnědého uhlí a průmyslem chemickým a strojírenským a jednak část Mariánskolázeňska, kde je významnou měrou zastoupeno lázeňství a zemědělství. Společným znakem těchto regionů je poválečná historie, kdy došlo k velké migraci a takřka úplné výměně převážně německého obyvatelstva. V důsledku toho byla řada obcí zcela vysídlena a následně postupně zanikla, přičemž tento proces byl na Sokolovsku ještě umocněn rozvíjející se těžbou uhlí a následkem toho zániku obcí, které této těžbě musely ustoupit.

Co se sociální demokracii podařilo v roce 2014 úspěšně prosadit?

Po dlouhých sedmi letech v opozici se ČSSD po té, co zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny, podařilo na začátku roku 2014 znovu převzít vládní odpovědnost jako nejsilnější politické straně v rámci nové české koaliční vlády. Co všechno se nám během února až prosince tedy podařilo ve vládě ve prospěch občanů a naší země prosadit? Pokusil jsem se vybrat nejpodstatnější programové věci, které už zároveň získaly podobu schválených zákonů či vládních rozhodnutí.

Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navštívil krajany v Chicagu

U příležitosti oslav vzniku Československé republiky navštívil senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve dnech 25.10. – 3.11. 2014 Chicago, kde žije početná komunita našich krajanů. Hlavním cílem cesty bylo setkání s členy krajanských spolků a dále se zástupci univerzit, středních škol  a výzkumných institucí majících partnerství v České republice. Je velmi pozitivní, že naši krajané žijí v rámci svých spolků velmi bohatým kulturním a společenským životem, včetně vzdělávání svých dětí v mateřském jazyce. Tuto aktivitu je žádoucí z české strany více podpořit, aby tak mohli být uspokojeni všichni zájemci zachovávající si tradiční kulturní zvyky v rámci spolků v zahraničí. Během návštěvy jsme navštívili Český a slovenský hřbitov, ale také národní muzeum a knihovnu v sousedním státě Iowa ve  městě Cedar Rapids a byli jsme velmi překvapeni výstavností budovy muzea i bohatými sbírkami.Celkově lze cestu hodnotit jako velmi přínosnou z hlediska poznání situace života našich krajanů v USA. Finanční podpora aktivit krajanů je v porovnání např. s Rakouskem nebo Polskem velmi malá a bylo by vhodné ji navýšit i z toho důvodu, aby zejména mladí krajané cítili vazbu na mateřskou zemi a v budoucnu prosazovali na svých profesních pozicích i zájmy ČR.   

A máme po komunálních volbách

Výsledek komunálních voleb v Sokolově si nikdo netroufal předvídat. Vzhledem k počtu kandidujících subjektů bylo zřejmé jen to, že zejména tradiční strany (pokud budeme mezi tyto „tradiční“ strany počítat i nové Hnutí pro město s podporou ODS) zastoupené po řadu let v radě města oslabí. To se i potvrdilo, ale na druhou stranu volební výsledek, tedy počet mandátů, je pro tyto strany velmi dobrý a jsou tedy schopny s dalšími novými subjekty vytvořit akceschopnou koalici. Intenzivní jednání s tímto tématem probíhají a do jaké míry se to podaří, ukáže až ustavující jednání nového zastupitelstva, které bude volit starostu, místostarosty a členy rady města.

Jak lze hodnotit léta 2010 až 2014?

Vážení občané Sokolova,v měsíci říjnu proběhnou komunální volby a zvolíte si nové vedení města. Dovolte mi tedy malou rekapitulaci.Jak lze hodnotit léta 2010 až 2014? Určitě se není za co stydět, rada města i zastupitelstvo města pokračovaly v zavedené strategii využívání dotačních zdrojů pro efektivní uspokojování potřeb občanů ve všech oblastech života. Díky dotacím investovalo město do svého majetku v letech 2010 – 2014 částku 566 mil. Kč, což je o více než 100 mil. Kč více, než v předchozím volebním období.

Září – předvečer komunálních voleb

Prázdniny a dovolené jsou za námi a vracíme se do všedních dnů. Letošní září je však jedinečné tím, že je to, obrazně řečeno „ předvečer“ komunálních voleb. Všechny subjekty, které se v Sokolově budou ucházet o naši přízeň, již odevzdaly své kandidátky a určitě nás budou informovat o volebním programu. Je těžké vytvořit originální komunální volební program, protože všichni chtějí v podstatě totéž – zdravé, bezpečné, čisté a prosperující město. Velká politika se  prakticky v komunálních volebních programech neuplatňuje, vytváří pouze vnější prostředí, ve kterém se komunální politika odehrává, ale která ji však ovlivňuje. Rozdíly jsou tedy pouze v prioritách, které místní kandidující subjekty tomu kterému tématu dávají. Z mého pohledu starosty města, je tématem s nejvyšším stupněm důležitosti prosperující město, to jest město s dostatkem pracovních příležitostí a tedy dlouhodobě nízkou nezaměstnaností.  Bude určitě zajímavé, jak k tomuto tématu kandidující subjekty i jednotliví kandidáti přistoupí a jaká řešení nabídnou.

Komunální volby 2014

Ve volbách do obecních zastupitelstev se používá volební systém listinného poměrného zastoupení. Každý volič disponuje počtem hlasů, který je rovný počtu volených členů zastupitelstva (v případě Sokolova je to 27 hlasů). Ne všichni voliči o tom ale ví a často své hlasy nevyužívají. Voliči budou mít tři možnosti, jakým způsobem hlasovat.

1. Vyberou si jednu kandidátku a té dají všechny své hlasy.

2. Vyberou si jednu kandidátku a doplní ji o kandidáty z jiných kandidátek.

3. Nevyberou si žádnou celou kandidátku, ale své hlasy přidělí jednotlivým kandidátům z libovolného počtu kandidátních listin. (Počet takto vybraných kandidátů ale nesmí překročit počet rozdělovaných mandátů, jinak se hlasovací lístek stává neplatným).

Rozhovor pro Parlamentní listy II 2014

Ve prospěch práce senátora již nechcete obhajovat mandát starosty a ucházet se chcete už jen o mandát člena zastupitelstva, případně i o zvolení do městské rady. Budete odcházet s čistým štítem nebo víte o nějakém problému, který je třeba vyřešit, ale do konce volebního období to již nestihnete?

Ano, je to tak, v letošních komunálních volbách mám ambici stát se členem Zastupitelstva města Sokolov a případně být zvolen do rady města. Výsledek není tak jednoznačný, jsem až na 13. místě kandidátky, protože místní organizace upřednostnila v první desítce mladší kandidáty, kteří jsou dle většinového názoru členské základny perspektivnější. Jestli tomu tak je, ukáže až samotný výsledek voleb. Nicméně dosažené výsledky za volební období jsou dle mého názoru vynikající, takže předpokládám velký podíl preferenčních hlasů, abych mohl být členem zastupitelstva zvolen. Město získalo na dotacích stovky milionů korun, přičemž velká část realizací těchto projektů právě probíhá s termínem dokončení v příštím roce, tedy v novém volebním období. To, co zbývá dořešit, je můj volební slib, tedy vymístění současné knihovny ze sokolovského zámku (kde je knihovna v pronájmu), aby tak mohla vzniknout nová prohlídková trasa. Město získalo od Karlovarského kraje výborně situovanou budovu na Starém náměstí a v současné době se zpracovává studie na využití této budovy jako nové knihovny. Předpokládám, že k realizaci by mohlo dojít  v příštím roce.  

Schváleno!

 Voliči mají právo se dozvědět, co pro ně a pro naši zemi nová vláda od 29. ledna, kdy byla jmenována, udělala. Proto se sociální demokracie rozhodla realizovat na přelomu srpna a září informační kampaň "Dáváme vládě sociální rozměr", zaměřenou na pět hlavních oblastí, v nichž se nové vládě povedlo dosáhnout zásadních změn. Zaměřujeme se na ty body vládního programu, které byly i součástí volebního programu ČSSD.